skip to Main Content

Vuosi yrittäjänä -ohjelma on yrittäjyyskasvatuksen ohjelma ja tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia työelämätaitojen harjoitteluun, yrittäjämäisen asenteen luomiseen, yrittäjyyden kokeilemiseen.

Ohjelmassa osallistujat perustavat yksin tai ryhmässä oikealla rahalla toimivan NY-yrityksen omien kiinnostusten tai taitojen mukaan. Oppilaat voivat osallistua halutessaan kansallisiin kilpailuihin ja tapahtumiin.

Ohjelma tarjoaa yläkoulun opettajalle avaimet käteen -kokonaisuuden yrittäjyyden opettamiseen. Ohjelma sisältää kansallisen opettajaverkoston, valmiit materiaalit ja verkko-oppimisympäristön. Ohjelma on ilmainen, mutta vaatii sekä opettajilta että oppilailta rekisteröitymisen.

Ohjelman sisällöissä on huomioitu OPS 2016:n (s. 20-34) laaja-alaisen osaamisen tavoitteet. Ohjelma tukee OPSin määrittelemiä monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Ohjelma sopii erinomaisesti itsenäiseksi valinnaisaineeksi tai työkaluna muiden valinnaisaineiden toteutuksessa.

Vuosi yrittäjänä -ohjelma on nimetty Opetus- ja kulttuuriministeriön Yrittäjyyslinjauksissa (2017) yhdeksi keinoksi toteuttaa uusien opetussuunnitelmien mukaista yrittäjyyskasvatusta yläkouluissa.

Ohjelman vaiheet

Step 1
Johdatus yrittäjyyteen, osaamiseen ja liikeideaan
Step 2
Yritystoiminnan käynnistäminen ja liikeidean kirkastaminen
Step 3
Yritystoiminnan seuranta, kehittäminen ja raportointi
Step 4
Yritystoiminnan lopettaminen, arviointi ja tulevaisuus
Oppimismoduulit tukevat oppimista

Alla näet moduulien aiheet. Varsinaiset moduulit löytyvät opettajan ja opiskelijan profiileista ja edellyttävät rekisteröintiä ohjelman käyttäjäksi.

Siirry rekisteröitymään

Käyttöönotto

Rehtori

Jos innostuit, rekrytoi koulustasi opettaja, joka olisi kiinnostunut toimimaan Vuosi yrittäjänä -ohjelman ohjaavana opettajana. Koulutamme opettajat ohjelmaan ja käyttämään oppimateriaaleja. Opettajalta vaaditaan vain intoa, rohkeutta ja yrittäjämäistä asennetta. Ohjelma sopii myös tiimiopettajuuden vahvistamiseen.

Ohjelma tarjoaa mahdollisuuksia verkostoitua koulun ja sen ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Opettaja

Keskustele rehtorisi kanssa, jos kiinnostuit ohjelman ohjaavana opettajana toimimisesta. Ohjelma sopii luontevaksi työkaluksi yläkoulun valinnaisaineisiin sen monipuolisuuden vuoksi. Siihen on helppoa yhdistää myös eri oppiaineita. Tiimiopettajuus mahdollistaa erilaisten näkökulmien hyödyntämisen ja oman asiantuntijuuden jakamisen sekä kehittämisen.

Ole yhteydessä meihin ja katso maksuttomat koulutuksemme. Autamme sinut alkuun ja olemme tukenasi ohjelman toteutuksessa.

1

Opettaja rekisteröityy ohjelman käyttäjäksi.

2

Opettaja voi osallistua maksuttomaan koulutukseen tai katsoa koulutustallenteen.

3

Ohjelma käynnistyy koulussa ja oppimismoduulit ovat käytettävissä.

4

NY-yritykset rekisteröityvät järjestelmään. 

Aikataulu

Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa NY-yrityksillä voi olla monenlaisia toiminta-aikoja. Ne ovat lukukausilukuvuosikalenterivuosi ja 12 kuukautta. Ohjelma on aina osa oppilaitoksen opetusta. Opettaja määrittää ohjelman toiminta-ajan.

Yläkouluissa useimmiten käytetyt toiminta-ajat ovat lukuvuosi ja kalenterivuosi. Aikataulut ja niiden päivämäärät voit tarkistaa TÄÄLTÄ.

Opettajan materiaalit

Ohjelma sisältää laadukkaan sähköisen materiaalin opettajalle ja oppilaille. Opettajat saavat lisäksi uutiskirjeitä, joissa on vinkkejä ja ohjeita. Ohjelman opettajan materiaalit ovat saatavilla materiaalit -sivulla täällä. NY-yrityksille tarkoitetut materiaalit ovat täällä. Oppimismoduulit ja muut materiaalit löytyvät rekisteröitymisen jälkeen opettajan materiaaleista. Opetus voidaan toteuttaa lähi- tai etäopetuksena.

Opettajan koulutukset

Koulutamme opettajat maksutta ohjelman käyttöön. Kuukausittaiset koulutukset järjestetään verkkokoulutuksina Teamsissa.

Koulutuksiin voivat osallistua Vuosi yrittäjänä -ohjelmaa käyttävät sekä ohjelmasta kiinnostuneet opettajat. Koulutukset kestävät noin tunnin.

Usein kysyttyä

Miten ohjelma kytkeytyy laaja-alaisiin osaamiskokonaisuuksiin?

Vuosi yrittäjänä -ohjelma tukee laaja-alaisen osaamisen alueiden toteuttamista.

Ajattelu ja oppimaan oppiminen
Rohkaistaan toimimaan itsenäisesti ja kannustetaan luottamaan itseensä sekä omiin näkemyksiin.

Kulttuurin osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Ohjataan toimimaan erilaisissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä sekä opetellaan vuorovaikutustaitoja.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Harjoitellaan vastuunottamista ja kannustetaan kestävän elämäntavan mukaisiin valintoihin nyt ja tulevaisuudessa.

Monilukutaito
Rohkaistaan käyttämään moniluku- ja medialukutaitoa vaikuttamisen keinona.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
Kannustetaan tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen opiskelussa ja työelämässä.

Työelämätaidot ja yrittäjyys
Tarjotaan kokemuksia työelämästä, tutustutaan yritystoimintaan ja harjoitellaan projektityöskentelyä.

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Ohjataan taloudenhallinnan perusteiden oppimiseen ja vahvistetaan ymmärrystä itsestä osana laajempaa yhteisöä.

Miten ohjelma kytkeytyy eri oppiaineisiin?

Kuvataide
Opetuksen tavoitteet

 • innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti erilaisia välineitä ja tiedon tuottamisen tapoja käyttäen eri ympäristöissä

Matematiikka
Opetuksen tavoitteet

 • ohjata oppilasta havaitsemaan ja ymmärtämään oppimiensa asioiden välisiä yhteyksiä
 • rohkaista oppilasta soveltamaan matematiikkaa muissakin oppiaineissa ja ympäröivässä yhteiskunnassa
 • ohjata oppilasta kehittämään tiedonhallinta- ja analysointitaitojaan sekä opastaa tiedon kriittiseen tarkasteluun
 • ohjata oppilasta vahvistamaan päättely- ja päässälaskutaitoa ja kannustaa oppilasta käyttämään laskutaitoaan eri tilanteissa

Oppilaanohjaus
Opetuksen tavoitteet

 • kannustaa ja ohjata oppilaita kehittämään opiskelutaitojaan sekä oppimaan oppimisen taitojaan
 • luoda edellytyksiä oppilaan halulle oppia, arvioida osaamistaan, tunnistaa ja hyödyntää taitojaan ja vahvuuksiaan, kehittää kykyään tunnistaa oppimiskohteitaan sekä antaa valmiuksia muuttaa tarvittaessa suunnitelmiaan ja toimintamallejaan
 • ohjata oppilasta tunnistamaan omiin valintoihinsa vaikuttavia tekijöitä sekä suhteuttamaan omaa toimintaansa kykyjensä, edellytystensä ja kiinnostuksensa mukaisesti
 • auttaa oppilasta ymmärtämään työn merkitys oman elämänsä ja yhteiskunnan kannalta sekä edistää oppilaan taitoa tunnistaa opiskeltavien oppiaineiden merkitys tulevien opintojen sekä työelämässä ja työllistymisessä tarvittavan osaamisen kannalta

Terveystieto
Opetuksen tavoitteet

 • ohjata oppilasta kehittämään valmiuksiaan tunne- ja vuorovaikutustaidoissa ja kykyä toimia erilaisissa ristiriita- ja kriisitilanteissa

Uskonto
Opetuksen tavoitteet

 • rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla

Yhteiskuntaoppi
Opetuksen tavoitteet

 • ohjata oppilasta syventämään ja pitämään ajan tasalla yhteiskuntaa, talouden toimintaa ja yksityistä taloudenpitoa koskevia tietojaan ja taitojaan sekä arvioimaan kriittisesti median roolia ja merkitystä
 • rohkaista oppilasta kehittymään yritteliääksi ja vastuulliseksi taloudelliseksi toimijaksi, joka tuntee yrittäjyyttä ja työelämää sekä niiden tarjoamia mahdollisuuksia ja osaa suunnitella omaa tulevaisuuttaan

Äidinkieli ja kirjallisuus
Opetuksen tavoitteet

 • kannustaa oppilasta syventämään viestijäkuvaansa niin, että hän oppii havainnoimaan omaa viestintäänsä, tunnistamaan vahvuuksiaan sekä kehittämisalueitaan erilaisissa, myös monimediaisissa viestintäympäristöissä
 • kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan arvioida erilaisista lähteistä hankkimaansa tietoa ja käyttämään sitä tarkoituksenmukaisella tavalla
 • ohjata oppilasta edistämään kirjoittamisen suju-voittamista ja vahvistamaan tieto- ja   viestintäteknologian käyttötaitoa tekstien tuottamisessa, syventämään ymmärrystään kirjoittamisesta viestintänä ja vahvistamaan yleiskielen hallintaa antamalla tietoa kirjoitetun kielen konventioista

Miten arviointi toteutetaan?

Osa kouluista antaa ohjelmasta suoritusmerkinnän ja osa arvosanan.

Arviointi voidaan perustaa ohjelman aikana tehtyihin suorituksiin ja aktiivisuuteen omassa yrityksessä. Opettaja päättää, miten arviointi toteutetaan.

Millä kielillä ohjelma on saatavilla?

Tällä hetkellä Vuosi yrittäjänä -ohjelma ja sen materiaali on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi. Englanninkielinen materiaali 2019.

Mitä ohjelma maksaa?

Ohjelma on maksuton, mutta vaatii rekisteröitymisen sekä opettajilta että oppilailta.

Rekisteröitymisen jälkeen oppilailla on voimassa mm. ohjelman tarjoamat vakuutukset.

Kuka voi opettaa ohjelmaa? Tarvitseeko opettajan tietää yrittäjyydestä tai liiketoiminnasta?

Ohjelmassa opettajan rooli on olla oppimisen mahdollistaja, valmentaja ja mentori. Opettajan ei tarvitse olla aiheen asiantuntija. Käytännössä kuka tahansa opettaja voi toteuttaa ohjelmaa osana opetustaan.

Mikä on NY-yritys?

 • NY-yrityksellä ei ole varsinaista yritysmuotoa eikä Y-tunnusta.
 • NY-yrityksiä ei rekisteröidä Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH).
 • NY-yrityksen toiminta ei ole elinkeinonharjoittamista.
 • Jos NY-yritys myy ohjelman aikana tuotteita/palveluita, toiminta on opiskelijan henkilökohtaista tulonhankkimistoimintaa.

NY-yritys toimii oikealla rahalla. Miten verotus toimii?

 • NY-yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen, jos yrityksen liikevaihto jää alle 15 000 euron (1.1.2021 aloittaneet yritykset, aikaisemmin aloittaneet 10 000 euroa). Jos liikevaihto on ylittämässä ko. rajan, niin NY-yrityksen liiketoiminta on lopetettava liikevaihdon osalta. Jos liiketoimintaa halutaan jatkaa, niin sen tulee tapahtua joko oikeassa perustettavassa yrityksessä tai esimerkiksi oppilaitoksen opiskelijaosuuskunnan puitteissa.
 • NY-yritys ei itsessään maksa veroa, vaan yrityksen tuottama voitto jaetaan NY-yrityksen osakkaille toiminnan päättyessä.
  • Jaettu tuotto on osakkaille veronalaista tuloa, joka pitää ilmoittaa henkilökohtaiseen veroilmoitukseen kohtaan muut ansiotulot.

Nuori Yrittäjyys ry on selvittänyt Verohallinnolta NY-yrityksiä koskevan ohjeistuksen. Tutustu Verohallinnon ohjeistukseen NY-yrityksien verotuksesta ja toiminnasta tästä.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä, niin kerromme sinulle lisää Vuosi yrittäjänä -ohjelmasta ja sen käyttöönotosta.

Back To Top